ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Στο Πλαίσιο των Τοπικών δράσεων για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την επανένταξη μακροχρόνια ανέργων στην Π.Ε Θεσσαλονίκης».
Η Πράξη στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα 120 μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών. Μέσω της Πράξης παρέχεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης δημιουργήθηκε ένα δίκτυο εθελοντών το οποίο θα υποστηρίξει πολύπλευρα τους ωφελούμενους της Πράξης.
Το δίκτυο εθελοντών επιδιώκει να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ταυτόχρονα πηγή πληροφοριών και υποστήριξης των ωφελούμενων που συμμετέχουν στην Πράξη αλλά και άλλων πολιτών (εργαζομένων και ανέργων) που αντιμετωπίζουν επαγγελματικά, κοινωνικά, προσωπικά προβλήματα και αναζητούν υποστήριξη σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, απασχόλησης, εκπροσώπησης, επιχειρηματικής και επαγγελματικής συμβουλής και στήριξης.

Στο Δίκτυο Εθελοντών μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να συνεισφέρουν στην υποστήριξη των ωφελούμενων χρηστών του Δικτύου, σε τομείς που άπτονται της ειδίκευσης/ενδιαφέροντος/επαγγελματικής εμπειρίας τους.

Παρακαλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή με όποιο τρόπο πιστεύετε.

ΦΟΡΕΙΣ – ΜΕΛΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Η Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Φορέας ανάθεσης της Πράξης είναι η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.