ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΔΙΚΤΥΩΣΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης προβλέπεται η ουσιαστική δικτύωση των φορέων της Α.Σ. με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς με στόχο τη δημιουργία τοπικών συμμαχιών για την παραγωγή πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης.  Θα επιδιωχθούν και θα διαμορφωθούν συνεργασίες των εταίρων της ΑΣ με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς όπως :

 • Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης  
 • Επιχειρήσεις
 • Επιμελητήρια
 • Επαγγελματικά Σωματεία
 • Φορείς και εκπρόσωποι της ομάδας στόχου
 • Κοινωνικοί εταίροι
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • ΜΚΟ

Παράλληλα, με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που προκύπτουν από τις εργασίες στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες εκδηλώσεις, συναντήσεις και ημερίδες με σημαντική παρουσία των τοπικών φορέων άσκησης πολιτικής.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν ενέργειες δικτύωσης στα ακόλουθα επίπεδα- άξονες:

 • Σε επίπεδο παραγωγικών φορέων και επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής παρέμβασης
 • Σε επίπεδο συνδικαλιστικών οργανώσεων, φορέων υποστήριξης της ομάδας στόχου, εκπροσώπων της ομάδας στόχου
 • Σε επίπεδο φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών και υπερτοπικών φορέων

Σε όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Δράσης θα υλοποιηθούν στοχευμένες ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης, με τις οποίες θα εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη προβολή του Σχεδίου Δράσης και των επί μέρους δράσεών του, η άμεση κινητοποίηση των ωφελουμένων και η προτροπή για συμμετοχή τους σε αυτό και γενικότερα η επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης.

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο περιλαμβάνει :

 • Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δυνητικά ωφελουμένων (Μακροχρόνια Άνεργοι / Άνεργες άνω των 45 ετών / με χαμηλά τυπικά προσόντα) ώστε να επιτευχθεί η  μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ωφελουμένων.
 • Ενέργειες Ευαισθητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων / Εκδηλώσεις δημοσιοποίησης του Σχεδίου για τη συστηματική διάχυση της πληροφόρησης προς επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικές επιχειρήσεις.
 • Ενέργειες ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: