ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δημιουργική Επανεκκίνηση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την επανένταξη μακροχρόνια ανέργων στην ΠΕ Θεσσαλονίκης» διαμόρφωσε ένα δίκτυο εθελοντών για την υποστήριξη των ωφελούμενων μετά το τέλος της Πράξης. Το δίκτυο εθελοντών επιδιώκει να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ταυτόχρονα πηγή πληροφοριών και υποστήριξης των ωφελούμενων που συμμετέχουν στην Πράξη αλλά και άλλων πολιτών που αντιμετωπίζουν επαγγελματικά, κοινωνικά, προσωπικά προβλήματα και αναζητούν υποστήριξη σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, απασχόλησης, εκπροσώπησης, επιχειρηματικής και επαγγελματικής συμβουλής και στήριξης. Στο Δίκτυο Εθελοντών μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να συνεισφέρουν στην υποστήριξη των ωφελούμενων χρηστών του Δικτύου, σε τομείς που άπτονται της ειδίκευσης/ενδιαφέροντος/επαγγελματικής εμπειρίας τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εργατουπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και στην ιστοσελίδα του δικτύου http://www.dimep.gr/diktyo-ethelonton.html

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: