ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 75 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση των τριών προγραμμάτων κατάρτισης 75 ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.  Ειδικότερα:

 • Οι 25 ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα «Παροχή υπηρεσιών εστίασης–βοηθητικό προσωπικό μονάδων μαζικής εστίασης» καθώς και τις συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής θα τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης. (Μονάδες Εστίασης – Επισιτιστικά Τμήματα Ξενοδοχείων – Εστιατόρια).
 • Οι 25 ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα «Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας ορόφων – οροφοκομίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις» καθώς και τις συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής θα τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
 • Οι 25 ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα «Εργατοτεχνίτες μεταποίησης βιοτεχνίας – βιομηχανίας τροφίμων» καθώς και τις συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής θα τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων.

Η προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας θα υποστηριχθεί μέσα από επιμέρους ενέργειες του Σχεδίου Δράσης και ειδικότερα :

 • Τη σύσταση ενός μηχανισμού προώθησης και ένταξης  των ωφελούμενων στην απασχόληση ο οποίος περιλαμβάνει:
 1. Διερεύνηση της αγοράς εργασίας και καταγραφή προσφερόμενων θέσεων εργασίας
 2. Αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης αγοράς εργασίας
 3. Επικοινωνία και δράσεις προώθησης-διαμεσολάβησης  προς τις επιχειρήσεις
 4. Υποστήριξη των καταρτισθέντων για την επαφή τους με τις επιχειρήσεις
 5. Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου στα ΚΠΑ των τοπικών υπηρεσιών ΟΑΕΔ με σκοπό τη σύνδεση των ωφελούμενων με προγράμματα προώθησης στην αγορά εργασίας. 
 • Την παροχή ειδικών υπηρεσιών συμβουλευτικής προς επιχειρήσεις και εργοδότες η οποία θα αφορά:
 1. Τεχνική συμβουλευτική στήριξη για την ένταξη των επιχειρήσεων σε προγράμματα και δράσεις επιδότησης της απασχόλησης και εξασφάλισης επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τους ωφελούμενους του Σχεδίου
 2. Πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: