ΘΕΜΑΤΙΚΟ WEBSITE

Στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την επανένταξη μακροχρόνια ανέργων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» υλοποιούνται μια σειρά από ενέργειες και δράσεις δικτύωσης τόσο μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων όσο και μεταξύ ωφελούμενων και τοπικών φορέων. 
Στόχος των ενεργειών δικτύωσης μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων είναι :

 • Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας
 • Η ανταλλαγή πληροφοριών και η από κοινού χάραξη και εφαρμογή στρατηγικής διάχυσης και ευρύτερης εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών
 • Η από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων
 • Ο προσδιορισμός των περισσότερο αποτελεσματικών πρακτικών
 • Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη κοινών δράσεων  υποστήριξης των ωφελούμενων
 • Η χρήση υπαρχόντων επιμέρους δικτύων επαγγελματικών ή άλλων προς όφελος των συμμετεχόντων στο δίκτυο των Α.Σ

Στόχος των ενεργειών δικτύωσης μεταξύ ωφελούμενων και τοπικών φορέων (απασχόλησης, κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης, επαγγελματικές ενώσεις κλπ) είναι  :

 • Η προσέγγιση και ανάπτυξη σταθερών συνεργειών με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, με τοπικές επιχειρήσεις, επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις και εργοδοτικούς φορείς οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου
 • Η ανάδειξη των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων
 • Η ενεργός συμμετοχή των ωφελούμενων και η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και κοινωνικότητάς τους
 • Η επαφή των ωφελούμενων με τοπικούς φορείς και η παροχή γνώσης στους ωφελούμενους αναφορικά με υπηρεσίες πολύπλευρης υποστήριξης που παρέχονται από δημόσιους και διωτικούς φορείς
 • Η ανάδειξη απόψεων και προτάσεων των ωφελούμενων

Στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες δικτύωσης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
-   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (25/01/2013) 
-   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (19/11/2013)
-   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (25/06/2014)
-   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (4/11/2014)
-   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (25/06/2015)

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
-   ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (4/11/2014)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ  ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΠΕΚΟ

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: