ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα / προϊόν της Πράξης είναι η υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών (επαγγελματική και επιχειρηματική συμβουλευτική, κατάρτιση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, δικτύωση) οι οποίες θα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας (μέσω απασχόλησης και επιχειρηματικότητας) 120 μακροχρόνια ανέργων.

Μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης:

  • 120 μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών θα έχουν λάβει συμβουλευτική υποστήριξη
  • 75 μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών θα έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εργασίας
  • 45 μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών θα έχουν υποστηριχθεί για την ίδρυση 9 κοινωνικών επιχειρήσεων

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: