ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΡΑΣΗ 1: Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας

Η Μελέτη Τοπικής Αγοράς Εργασίας στηρίζεται στην ανάπτυξη μηχανισμού και διαδικασιών αφενός ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας και των ομάδων στόχου και αφετέρου την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης. Βασική προτεραιότητα αποτέλεσε η στενή επικοινωνίας και στοχευμένη συνεργασία της ομάδας έργου της ΑΣ με τους εκπροσώπους της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και των υπεύθυνων των παραγωγικών φορέων για την από κοινού διατύπωση λύσεων και εξειδικευμένων προτάσεων σε δράσεις με στόχο την ενίσχυση των ομάδων και της ευρύτερης τοπικής αγοράς εργασίας. Η Μελέτη Τοπικής Αγοράς Εργασίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιοχή Παρέμβασης 
 • Καταγραφή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αξιολόγηση των αναγκών - Αποτύπωση των τάσεων και των νέων προοπτικών που διαμορφώνονται
 • Αποτύπωση στοιχείων αναφορικά με τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες στην περιοχή παρέμβασης και αξιολόγηση των αναγκών
 • Σύζευξη των ανωτέρω παραμέτρων (χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης, των επιχειρήσεων, στοιχεία της ομάδας στόχου, χαρακτηριστικά της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, αναπτυξιακές τάσεις και προοπτικές) – Τεκμηρίωση παρεμβάσεων

ΔΡΑΣΗ 2 : Φυσική και ηλεκτρονική δικτύωση μεταξύ των φορέων της Α.Σ. & Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) των εταίρων της Α.Σ. με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς & Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) των εταίρων της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. ΤΟΠΕΚΟ / ΤΟΠΣΑ

Στο πλαίσιο της Δράσης θα πραγματοποιηθεί η φυσική και ηλεκτρονική δικτύωση μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η φυσική δικτύωση θα πραγματοποιηθεί μέσω των συναντήσεων των εκπροσώπων των φορέων της Α.Σ οι οποίες θα είναι τυπικές συναντήσεις (συνεδριάσεις ΔΣ, συναντήσεις ομάδων έργου, επιστημονικών επιτροπών)  και  άτυπες συναντήσεις και επικοινωνίες που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης και πορείας όλων των δράσεων του έργου. Η ηλεκτρονική δικτύωση θα πραγματοποιηθεί μέσω intranet – εσωτερικού δικτύου. Μέσω του εσωτερικού δικτύου, το οποίο θα αποτελεί τμήμα της ιστοσελίδας του Σχεδίου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο των Δράσεων Ενημέρωσης, θα επιτυγχάνεται η επικοινωνία των φορέων, η ενημέρωση και η πρόσβαση των συμμετεχόντων φορέων σε στοιχεία για το έργο και την πορεία του.

Στα πλαίσια της προτεινόμενης δράσης προβλέπεται η ουσιαστική δικτύωση των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς  με στόχο τη δημιουργία τοπικών συμμαχιών και τη μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων των δράσεων του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης. Ευρύτερη επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός ευρέος δικτύου που θα στηρίξει τις δράσεις και τα αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης, θα ενισχύσει τη συμμετοχή των τοπικών φορέων της περιοχής και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη σταθερών δεσμών συνεργασίας. Θα επιδιωχθούν και θα διαμορφωθούν συνεργασίες των εταίρων της ΑΣ με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς (επιχειρήσεις, επιμελητήρια, αντιπροσωπευτικούς φορείς και εκπροσώπους της ομάδας στόχου, κοινωνικούς εταίρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, ΟΤΑ, Περιφέρεια κλπ). Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες ενέργειες δικτύωσης στα ακόλουθα επίπεδα- άξονες:

 • Σε επίπεδο παραγωγικών φορέων και επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής παρέμβασης
 • Σε επίπεδο συνδικαλιστικών οργανώσεων, φορέων υποστήριξης της ομάδας στόχου, εκπροσώπων της ομάδας στόχου
 • Σε επίπεδο φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών και υπερτοπικών φορέων

ΔΡΑΣΗ 3 : Προσέγγιση πληθυσμού της ομάδας στόχου του σχεδίου

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα πραγματοποιηθεί ο εντοπισμός και η αρχική προσέγγιση του πληθυσμού της ομάδας στόχου του Σχεδίου  και η αρχική ενημέρωση και ενεργοποίηση του ώστε να συμμετάσχει στις δράσεις του σχεδίου.

ΔΡΑΣΗ 4 : Υποδοχή -  καταγραφή και επιλογή των ωφελούμενων των δράσεων του Σχεδίου

Η δράση αυτή περιλαμβάνει την υποδοχή των ωφελούμενων, την καταγραφή των στοιχείων των ατόμων της ομάδας στόχου και πέρασμά τους σε βάση δεδομένων, και την επιλογή των ωφελούμενων που θα συμμετέχουν στις επόμενες δράσεις του Σχεδίου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα πραγματοποιηθεί :

 • Αρχική υποδοχή, σε χώρους των φορέων.
 • Ενημέρωση των ωφελούμενων για τις δράσεις του σχεδίου, τις αναμενόμενες ωφέλειες για την ομάδα στόχο, τις διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής και υλοποίησης των δράσεων του σχεδίου
 • Συγκέντρωση γραπτών και προφορικών εκδηλώσεων ενδιαφέροντος
 • Καταγραφή περαιτέρω στοιχείων των ωφελούμενων
 • Ενημέρωση κατά την Υποδοχή
 • Επιλογή 120 ωφελούμενων

ΔΡΑΣΗ 5 : Προετοιμασία και διαμόρφωση Ατομικού Σχεδίου Ένταξης – Ψυχολογική υποστήριξη & νομική συμβουλευτική

Με τη συγκεκριμένη ενέργεια επιδιώκεται η ανίχνευση και επίλυση των κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών κλπ. παραγόντων που περιβάλλουν το άτομο, ενθαρρύνεται η συνειδητοποίηση, η κινητοποίηση και η συνειδητή αυτοδιάθεση και αξιοποίηση του δυναμικού του κάθε ατόμου για την υλοποίηση των ενδιαφερόντων του, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες υποκειμενικές δυσκολίες που το οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Επίσης πραγματοποιείται η ανίχνευση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προτιμήσεων / αναγκών, η ανάπτυξη του Ατομικού Σχεδίου Ένταξης και ηπαροχή ψυχολογικής υποστήριξης & νομικής συμβουλευτικής. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη διεξαγωγή 4 ατομικών συνεδριών για τον κάθε ωφελούμενο.

ΔΡΑΣΗ 6 : Επαγγελματική Συμβουλευτική

Η Δράση στοχεύει στην:

 • Καλλιέργεια και ανάπτυξη υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων.
 • Διερεύνηση των ικανοτήτων, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων ώστε κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει μία αντικειμενική ρεαλιστική θεώρηση του εαυτού του σε σχέση με τον επαγγελματικό χώρο.
 • Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας και των απαιτήσεων της.
 • Αυτογνωσία και η γνώση του εργασιακού χώρου η οποία προετοιμάζει κάθε άτομο για την ένταξη του και την παραμονή του σε αυτόν.
 • Προετοιμασία ώστε ο ωφελούμενος να μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης κλπ, με απώτερο στόχο την ένταξη του στην αγορά εργασίας.
 • Επαναπροσανατολισμό και συμβουλευτική σταδιοδρομίας στα άτομα που έχουν ήδη κάνει μία πρώτη επαγγελματική επιλογή

ΔΡΑΣΗ 7 : Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας

Με την συγκεκριμένη ενέργεια  επιχειρείται η πληροφόρηση και η συμβουλευτική υποστήριξη για την εκμάθηση βασικών δεδομένων, προδιαγραφών και προοπτικών των ωφελούμενων αυτών που έχουν τα προσόντα και την επιθυμία για αυτοαπασχόληση και έναρξη επιχείρησης. Η δράση περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την πληροφόρηση και στήριξη επιχειρηματικότητας όπως:

 • επιχειρηματική στήριξη (δυνατότητες χρηματοδότησης, καθορισμός επιχειρηματικής ιδέας, συμβουλευτική στα στάδια σχεδιασμού και εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου, πηγές πληροφοριών -φορείς στήριξης επιχειρήσεων)
 • νομική στήριξη (νομική μορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θέματα επαγγελματικής στέγης, φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστική κάλυψη, εργατική νομοθεσία)
 • εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την σύσταση κοινωνικής/ών επιχειρήσεων και των πιο κατάλληλων μορφών που θα αναδειχθούν μέσα από τις συνεδρίες
 • Εξειδικευμένη τεχνικο-οικονομική συμβουλευτική ίδρυσης, λειτουργίας, χρηματοδότησης, δικτύωσης επιχειρήσεων που θα συσταθούν
 • Αναζήτηση τρόπων χρηματοδότησης από εθνικούς ή άλλους πόρους και τεχνική-συμβουλευτική υποστήριξη για την εξασφάλιση της
 • Υποστήριξη σε θέματα Μάρκετινγκ (ανάλυση αγοράς, προώθηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, διαφήμιση και προώθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αντιμετώπιση ανταγωνισμού, ανάπτυξη νέων ιδεών)
 •  Υποστήριξη σε χρηματοοικονομικά-φοροτεχνικά θέματα (έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, τήρηση βιβλίων και στοιχείων, κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών)
 • Νομική στήριξη (νομική μορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θέματα επαγγελματικής στέγης, φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστική κάλυψη, εργατική νομοθεσία) 

ΔΡΑΣΗ 8 : Δημιουργία δικτύου εθελοντών για την υποστήριξη των ωφελούμενων του σχεδίου

Στο πλαίσιο της δράσης θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο εθελοντών για την ευρύτερη υποστήριξη των ωφελούμενων του σχεδίου ώστε να ενισχυθεί η δυναμική συνεργασίας των ωφελούμενων με τους φορείς των τοπικών κοινωνιών, αναλαμβάνοντας λειτουργίες διαμεσολάβησης και ένταξης των δραστηριοτήτων των ωφελούμενων σε υπάρχοντες φορείς στο πλαίσιο μιας οργανωμένης διαδικασίας. Το δίκτυο εθελοντών τόσο κατά τη διάρκεια αλλά κυρίως μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης πράξης θα παρέχει υποστήριξη στους ωφελούμενους του σχεδίου οι οποίοι είτε έχουν ενταχθεί σε θέσεις εργασίας είτε έχουν ξεκινήσει επιχειρηματική δράση.

ΔΡΑΣΗ 9 : Μηχανισμός προώθησης και ένταξης  των ωφελούμενων του Σχεδίου στην απασχόληση

Ο μηχανισμός Προώθησης και ένταξης  των ωφελούμενων Σχεδίου στην Απασχόληση, θα περιλαμβάνει:

 • Διερεύνηση της αγοράς εργασίας και καταγραφή προσφερόμενων θέσεων εργασίας από επιχειρήσεις της περιοχής Παρέμβασης
 • Επικοινωνία και δράσεις προώθησης-διαμεσολάβησης  προς τις επιχειρήσεις
 • Υποστήριξη των καταρτισθέντων για την επαφή τους με τις επιχειρήσεις
 • Ενέργειες γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης στα ΚΠΑ των τοπικών υπηρεσιών ΟΑΕΔ με σκοπό τη σύνδεση των ωφελούμενων με προγράμματα προώθησης στην αγορά εργασίας. 
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε δράσεις επιδότησης της απασχόλησης και την πρόσληψη των ωφελούμενων του Σχεδίου
 • Τοποθέτηση 75 ωφελούμενων σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις της περιοχής

ΔΡΑΣΗ 10: Ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς εργοδότες

Η υποστήριξη των εργοδοτών θα αφορά:

 • Τεχνική συμβουλευτική στήριξη για την ένταξή τους σε προγράμματα και δράσεις εξασφάλισης επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που απευθύνεται και στο σχέδιο. Οι διαδικασίες ένταξης και η υποστήριξη των εργοδοτών προς υπηρεσίες σχετικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες θα παρέχονται από τους ειδικούς συμβούλους στήριξης της απασχόλησης του Σχεδίου.
 • Πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

ΔΡΑΣΗ 11: Πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εστίασης –βοηθητικό προσωπικό μονάδων μαζικής εστίασης»

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί ένα (1) πρόγραμμα κατάρτισης 120 ωρών (80 ώρες θεωρία και 40 ώρες πρακτική) για 25 άτομα της ομάδας στόχου  στο αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης – Βοηθητικό Προσωπικό Μονάδων Μαζικής Εστίασης». Το πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και φορείς που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε αντιστοιχία με το αντικείμενο κατάρτισης (Μονάδες Εστίασης – Επισιτιστικά Τμήματα Ξενοδοχείων – Εστιατόρια).

ΔΡΑΣΗ 12: Πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας ορόφων – οροφοκομίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις»

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί ένα (1) πρόγραμμα κατάρτισης 120 ωρών (80 ώρες θεωρία και 40 ώρες πρακτική) για 25 άτομα της ομάδας στόχου  στο αντικείμενο «Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας ορόφων – οροφοκομίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις». Το πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και φορείς που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε αντιστοιχία με το αντικείμενο κατάρτισης (Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις – τουριστικά καταλύματα).

ΔΡΑΣΗ 13: Πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Εργατοτεχνίτες μεταποίησης βιοτεχνίας – βιομηχανίας τροφίμων»

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί ένα (1) πρόγραμμα κατάρτισης 120 ωρών (80 ώρες θεωρία και 40 ώρες πρακτική) για 25 άτομα της ομάδας στόχου  στο αντικείμενο «Εργατοτεχνίτες μεταποίησης βιοτεχνίας – βιομηχανίας τροφίμων».  Το πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε αντιστοιχία με το αντικείμενο κατάρτισης (Εργαστήρια Παραγωγής Και Μεταποίησης Τροφίμων – Μονάδες Διακίνησης Και Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων).

ΔΡΑΣΗ 14: Πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εστίασης»

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί ένα (1) πρόγραμμα κατάρτισης 100 ωρών (70 ώρες θεωρία και 30 ώρες πρακτική) για 25 άτομα της ομάδας στόχου  στο αντικείμενο «Οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εστίασης». Το πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε αντιστοιχία με το αντικείμενο κατάρτισης (Μονάδες Εστίασης – Εστιατόρια).

ΔΡΑΣΗ 15 : Πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων Συντήρησης, Ενεργειακής Ανακαίνισης Και Αποκατάστασης Κτιρίων»

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί ένα (1) πρόγραμμα κατάρτισης 100 ωρών (70 ώρες θεωρία και 30 ώρες πρακτική) για 20 άτομα της ομάδας στόχου  στο αντικείμενο «Οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων Συντήρησης, Ενεργειακής Ανακαίνισης Και Αποκατάστασης Κτιρίων». Το πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε αντιστοιχία με το αντικείμενο κατάρτισης (Τεχνικά γραφεία- εταιρείες αποκατάστασης και ανακαίνισης).

ΔΡΑΣΗ 16 : Σύσταση Α.Σ - Διαχείριση έργου

Η δράση αυτή αφορά την καταστατική σύσταση και εδραίωση μιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης η οποία θα έχει τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (ΑΜΚΕ) για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης στο πλαίσιο των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες.

ΔΡΑΣΗ 17 : Επικοινωνιακό Σχέδιο – Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση δυνητικά ωφελούμενων, τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και πληθυσμού

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης αναπτύσσεται το Επικοινωνιακό Σχέδιο του Σχεδίου το οποίο  διαρκεί καθόλη τη διάρκεια του Σχεδίου και περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών δημοσιότητας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης θα υλοποιηθούν στοχευμένες ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης, με τις οποίες θα εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη προβολή του Σχεδίου Δράσης και των επί μέρους δράσεών του, η άμεση κινητοποίηση των ωφελουμένων και η προτροπή για συμμετοχή του σε αυτό και γενικότερα η επίτευξη των στόχων, γενικών και ειδικών, του Σχεδίου Δράσης. Το Επικοινωνιακό Σχέδιο περιλαμβάνει

 • Ενέργειες ενημέρωσης (δημοσιοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων) και ευαισθητοποίησης των δυνητικά ωφελουμένων ώστε να επιτευχθεί η  μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ωφελουμένων της ομάδας στόχου.
 • Ενέργειες Ευαισθητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων / Εκδηλώσεις δημοσιοποίησης του Σχεδίου για τη συστηματική διάχυση της πληροφόρησης προς  επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης
 • Ενέργειες ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: