ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.

Η ομάδα στόχος της Πράξης αντιμετωπίζει έντονα το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού και χρήζει ιδιαίτερης στήριξης για την επανένταξη στην αγορά εργασίας. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την τάση για ραγδαία αύξηση της ανεργίας και ειδικότερα την τάση για αύξηση των μακροχρόνια άνεργων. Από στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, προκύπτει ότι το 2ο τρίμηνο του 2012 η ανεργία έφτασε το 23,6% με τους ανέργους να ανέρχονται σε 1.168.761 άτομα. Οι μακροχρόνια άνεργοι ειδικότερα ήταν το 59% του συνόλου των ανέργων.

Η μακροχρόνια ανεργία οδηγεί στην ανεπάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, η οποία εμποδίζει το άτομο να προσεγγίσει το μέσο επίπεδο διαβίωσης και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε καταστάσεις φτώχειας. Επιπρόσθετα, ο κοινωνικός στιγματισμός, η έλλειψη επαγγελματικών γνώσεων/δεξιοτήτων, η μακροχρόνια απουσία από την αγορά εργασίας, συνιστούν χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας.

Σημαντική είναι η ύπαρξη επιπλέον δυσκολιών, όπως η αδυναμία πρόσβασης στην πληροφόρηση, η έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας, η αδυναμία πρόσβασης στη διαδικασία απόκτησης εκπαίδευσης & επαγγελματικής εμπειρίας, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η παθητικότητα, η ύπαρξη περιορισμών πρόσβασης σε συλλογικές υπηρεσίες, ιατρική περίθαλψη και κοινωνικούς μηχανισμούς υποστήριξης.

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: