ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός σκοπός του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα 120 μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.

Οι σημαντικότερες στοχεύσεις του Σχεδίου Δράσης είναι :

  • Η αντιμετώπιση του προβλήματος της ομάδας στόχου (μακροχρόνια ανεργία) μέσω της ενεργοποίησης τοπικών φορέων για την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης
  • Η υποστήριξη των ωφελούμενων της ομάδας στόχου να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους μέσα από εξατομικευμένα σχέδια και συμμετοχή σε δράσεις εξειδικευμένης συμβουλευτικής και κατάρτισης
  • Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού προώθησης και ένταξης  των ωφελούμενων του Σχεδίου στην απασχόληση και υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους
  • Η στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε δράσεις εξασφάλισης επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: