ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 45 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση των δύο προγραμμάτων κατάρτισης 45 ωφελούμενοι θα συστήσουν 9 κοινωνικές επιχειρήσεις.  Ειδικότερα:

  • Οι 25 ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα «Οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων εστίασης» καθώς και τις συνεδρίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας θα συστήσουν 5 κοινωνικές επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης.
  • Οι 20 ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα «Οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων συντήρησης, ενεργειακής ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων» καθώς και τις συνεδρίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας θα συστήσουν 4 κοινωνικές επιχειρήσεις στον κλάδο της συντήρησης, ενεργειακής ανακαίνισης & αποκατάστασης κτιρίων

Α. Σ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
 ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Επικοινωνία : Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310 556602, fax: 2310550189,
email: